“Dotychczasowe zmiany to najostrzejszy w historii cykl zaostrzania polityki pieniężnej w Polsce i chociaż nie upłynął jeszcze czas pełnej transmisji podwyżek do gospodarki, widać już wyraźnie jego oddziaływanie, m.in. w zamrożeniu rynku kredytowego” RoboForex Broker-przegląd RoboForex i informacje – napisano. Według najbardziej prawdopodobnego scenariusza inflacja w 2023 r. Wyniesie 11,1 – 12,7 proc. — wynika z najnowszej lipcowej projekcji NBP. Według projekcji inflacja znajdzie się w tym przedziale z 50-procentowym prawdopodobieństwem.

Inflacja w Polsce. Są najnowsze prognozy NBP

Programu Polski Ład, przewidującego zasadnicze zmiany w polskim systemie podatkowym. (…) Zmiany podatkowe będą prowadzić do przesunięcia popytu w kierunku grup o niższych dochodach, przyczyniając się do relatywnie silnej reakcji łącznego spożycia gospodarstw domowych. Proinflacyjny wpływ wzrostu popytu może być przy tym łagodzony obniżeniem dynamiki płac wynikającym ze spadku opodatkowania dużej części wynagrodzeń” – napisano.

NBP: inflacja w 2023 r. wg prognozy centralnej wyniesie 13,6 proc.

Co prawda, jeszcze na 2021 rok podwyższono prognozę dynamiki PKB do 5,3% względem 5% z lipcowej projekcji. Jednak już na kolejne dwa lata ma być ona poniżej poziomu 5%, a dokładniej zarówno w 2022 jak i 2023 roku wyniesie 4,9%. W ostatnich miesiącach to rosnąca aktywność gospodarcza po zakończeniu lockdownu, napędzała krajową gospodarkę. Europa stoi obecnie przed wyzwaniami związanymi z transformacją w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Tak dbano o wizerunek NBP. 1,7 mln zł za analizę komentarzy w sieci

Prezes NBP stwierdził, że “nie ma inflacji bazowej”, ale w innej części konferencji zwrócił uwagę, że jest ona uporczywie wysoka i w 2poł2024 utrzyma się na wysokim poziomie 4 proc. Prezes NBP zauważa, że dotychczasowa polityka NBP była poprawna, bo nawet wzrost VAT nie podniósł CPI ponad cel. “Naszym zdaniem, trudno o taki optymizm, bo inflacja bazowa pokazuje, że ceny rosną aż 0,5 proc. miesięcznie i to po roku załamania konsumpcji” – stwierdzają analitycy ING. Podobnie jak podczas poprzednich wystąpień prezes wyrażał zadowolenie ze spadku inflacji CPI w okolice celu, sugerując, że jest to efektem prowadzonej przez NBP polityki pieniężnej. “Przy założeniu utrzymania stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie (w tym stopie referencyjnej równej 5,75 proc.) inflacja CPI powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP – określonego jako 2,5 proc. +/- 1 pkt proc. – pod koniec horyzontu projekcji” – podał bank centralny. Prezes NBP ocenił, że inflacja CPI będzie rosła w dalszej części roku, a bazowa utrzyma się na uporczywie wysokim poziomie, więc nie jest to moment na luzowanie polityki pieniężnej.

Inflacja prognozowana w projekcie budżetu państwa na 2023 rok: 9,8 proc.

Reakcje RPP mają być odpowiedzią na to, jaki wpływ będą miały na polską gospodarkę zmiany cen gazu, cen energii i żywności czy wpływ rządowych tarcz. W raporcie podkreślono, że do korekty w dół ścieżki krajowego wzrostu gospodarczego przyczynia się także wyższa inflacja ograniczająca Online-przewodnik po rynku Forex platform handlowych tempo wzrostu realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, przekładając się na niższą dynamikę konsumpcji prywatnej. W kierunku obniżenia prognozy PKB oddziałują także podwyżki stóp procentowych NBP, które miały miejsce po zamknięciu poprzedniej projekcji – dodano.

MFW prognozuje inflację

Marcowa projekcja NBP zakładała wzrost PKB w tym roku na poziomie 4,4 proc., w przyszłym – na poziomie 3,0 proc., a w 2024 r. – na poziomie 2,7 proc. Jak podano w raporcie, przyszła sytuacja gospodarcza oraz ścieżka inflacji CPI w Polsce jest w największym stopniu uzależniona od skali zaburzeń w funkcjonowaniu światowej gospodarki wywołanych agresją zbrojną Rosji przeciw Ukrainie. Prognoza KE odnośnie tempa wzrostu PKB w 2023 r. Jest poniżej konsensusu rynkowego. Najnowsze (z 25 stycznia 2023 r.) prognozy analityków (Refinitiv) wskazują, że mediana wzrostu PKB w 2023 r.

Inflacja wciąż straszy? Co wiemy po konferencji szefa NBP

Bank centralny wyjaśnił, że najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji.

“to ostatni tak wyraźny spadek rocznego tempa wzrostu”. W ocenie analityka “obecny rozpęd cen nadal uznać należy za podwyższony. Perspektywa dalszego odradzania się konsumpcji zwiastuje podwyższoną presję popytu na ceny, m.in. newralgicznych Gorące wieści o najnowsze wiadomości Indie usług”. Inflacja liczona po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,5 proc., wobec 3,4 proc. Średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. Koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3 proc., wobec 2,8 proc.

Przestępstw kradzieży w sklepach wobec 11,7 tys. W analogicznym okresem 2023 r., co oznacza spadek o 22 proc. To odwrócenie trendu wobec wyraźnego wzrostu pomiędzy 2022 r. Inflacja bazowa wyniosła 4,1 procent w kwietniu – podał Narodowy Bank Polski. Analitycy spodziewali się wzrostu cen o 4 procent. “Rozpędzenie pozostaje wysokie (+0,7 proc. m/m) a baza statystyczna w kolejnych miesiącach będzie mniej korzystna” – zauważają w komentarzu analitycy ING.

Wg projekcji wynagrodzenia mają rosnąć w 2024 r. Do rewizji w dół dynamiki PKB przyczynia się również gorsza od oczekiwań koniunktura w strefie euro, w tym w Niemczech, opóźniająca ożywienie w polskim przemyśle. W poprzedniej rundzie NBP prognozował zasadniczy CPI w 2024 r.

  1. Odnieśli się również do wypowiedzi prezesa, który zaznaczył, że “w Polsce nie przewidujemy recesji, ale może się zdarzyć, że zejdziemy do tempa wzrostu PKB do około zera”.
  2. Inflacja bazowa wg KE pozostanie pod wpływem wysokiej dynamiki płac i ekspansywnej polityki fiskalnej, choć spadek cen hurtowych energii i pewne pogorszenie sytuacji na rynku pracy będą stopniowo hamowały presję inflacyjną zwłaszcza w końcu horyzontu prognozy.
  3. Roczna dynamika PKB w Polsce wyraźnie wzrosła (do 11,2% r/r wobec -0,8% r/r w I kw. br.), co częściowo wynikało z efektów bazy związanych z głębokim spadkiem aktywności gospodarczej w II kw.
  4. Znajdzie się w przedziale 2,1-5,1 proc.

Kolejnych grup wiekowych programem bezpłatnych leków refundowanych. Obniżenie prognozy krajowego wzrostu gospodarczego w bieżącym roku wynika z silniejszego od oczekiwań dostosowania zapasów, w warunkach niskiego popytu i oczekiwań na spadek cen dóbr zaopatrzeniowych. Najnowsze prognozy przewidują, że druga połowa przyszłego roku przyniesie dla inflacji trend spadkowy. W pierwszym kwartale 2023 inflacja zacznie rosnąć, ale jej nagły spadek będzie można zauważyć już w drugim kwartale.

Eksperci MFW gorzej postrzegają perspektywy rozwoju gospodarczego na świecie w tym i przyszłym roku. Inflacja globalnie powinna spaść do poziomu docelowego dopiero w 2025 r. W przypadku Polski najbliższe miesiące upłyną na głębokim spowolnieniu, któremu towarzyszyć będą znacznie wyższe ceny niż rok temu. Średnioroczna inflacja konsumencka CPI wyniesie w br. 12% wobec 14,4% w ub.r., w przyszłym – 6,1% i 3,5% w 2025 roku. Oprócz uwarunkowań zewnętrznych istotnym źródłem ryzyka projekcji jest – zdaniem autorów projekcji – kształt polityki fiskalnej realizowanej po wyborach parlamentarnych w Polsce.

Z przedziałem odchyleń o szerokości ±1 punktu procentowego, a podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe NBP. Narodowy Bank Polski przedstawił główne elementy najnowszej prognozy dotyczącej inflacji i wzrostu gospodarczego w Polsce. “Byłoby dość zaskakujące, gdyby realizacja tej projekcji inflacyjnej była podstawą do obniżek stóp procentowych w tym roku” — oceniają ekonomiści. Najnowsza edycja raportu „Economic Outlook” to prognozy OECD wskazujące, że PKB w Polsce wzrośnie o 0,9 proc. (PKB w 2024 r. – 2,4 proc.). Inflacja z kolei ma wynieść 10,8 proc.

Robert Biegaj prognozuje, że “jeżeli inflacja znowu mocnej poszłaby w górę, wówczas samych wykroczeń byłoby o kilka punktów procentowych więcej niż obecnie”. — Wyniki byłyby na plusie, a nie na minusie, jak to jest teraz. Tak czy inaczej sytuacja zapowiada się dużo lepiej niż rok temu — dodaje.

Oraz 2,4 – 4,7 proc. NBP pisze, że kolejne źródło niepewności dotyczy przyszłych decyzji nowego rządu w odniesieniu do skali i zakresu osłonowych działań fiskalnych podejmowanych w celu złagodzenia negatywnych skutków wysokich cen surowców dla gospodarstw domowych. “Wynika z nakładania się w jednym czasie szeregu czynników o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym. Wśród nich na pierwszym miejscu wymienić należy rosnące dynamicznie ceny paliw i energii, co jest zjawiskiem globalnym i dotyczy większości rozwiniętych gospodarek” – czytamy dalej. Trwający od lutego 2021 roku wzrost wartości miesięcznych wskaźników inflacji, która wyraźnie przyspieszyła jeszcze na początku 2022 roku, jest zjawiskiem niepokojącym i stanowi obecnie jeden z głównych problemów polskiej gospodarki, podkreślił Instytut.

(4,2 proc. na koniec 2024) i podobnie wskazują modele analityków ING. Ekonomiści odnieśli się do czwartkowej konferencji prasowej prezesa NPB Adama Glapińskiego, poświęconej ocenie bieżącej sytuacji ekonomicznej. Zwrócili uwagę, że szef banku centralnego poinformował, że RPP nie podjęła decyzji o zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych. “Gdyby cykl podwyżek się zakończył, to bym to oświadczył. Rada Polityki Pieniężnej nie podjęła takiej decyzji, nasze założenia co do przebiegu inflacji do marca to są tylko założenia. Nadal jesteśmy w stanie zawieszenia” – powiedział Glapiński.

Dopiero w 2023 roku inflacja może zbliżyć się ponownie do celu NBP i według prognoz ma wynieść 3,6%. Ważna jest kwestia najnowszych szacunków na najbliższe miesiące. Według ekonomistów, po szybkim szacunku GUS, poziom 7-8% zostanie osiągnięty jeszcze w tym roku, choć początkowo zakładano, że nastąpi to dopiero na początku 2022 roku.

Cen inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. Z możliwością odchylenia w górę lub w dół o 1 pkt proc. W czerwcu inflacja w Polsce wyniosła 11,5 proc. W skali roku, wobec 13 proc.

Na poziomie 2,2 proc. Według przytaczanych przez KE wstępnych szacunków Eurostatu w pierwszym kwartale 2024 r. PKB wzrósł o 0,3 proc. Zarówno w całej Unii, jak i w strefie euro. W związku z tym, że jest to tendencja, na którą składa się odbicie we wszystkich państwach członkowskich, Komisja uznała, że mamy do czynienia z “końcem przedłużającego się okresu stagnacji gospodarczej, który rozpoczął się w ostatnim kwartale 2022 roku”.

— wskazuje NBP w piątkowej publikacji “Raport o inflacji — listopad 2023 r.”. Łączna wartość rekompensat z tytułu regulacji taryf gazu, węgla, energii wyniesie 1,3 proc. PKB w ’23, z czego 0,8 proc.

W komunikacie dodano, że Trakcja nie posiada dalszych informacji o przebiegu czynności procesowych. Spółka działa w sektorze budownictwa infrastruktury kolejowej, tramwajowej i drogowej. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie otrzymał dokumenty do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla lotniska Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Zanim zostanie wydana decyzja, konieczne jest sprawdzenie dokumentów, czy wszystkie braki zostały już uzupełnione – przekazał urząd w komunikacie. Znamy stawki abonamentu rtv w 2025 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na swojej stronie internetowej podała we wtorek wysokość opłat.

Dla gospodarek rozwiniętych przewiduje się spadek wzrostu PKB w 2023 r. Zanim wzrośnie do 1,4 proc. Przewiduje się, że około 90 proc. Gospodarek rozwiniętych odnotuje spadek wzrostu PKB w 2023 roku.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir